Policie ČR dne 27.10.2015 č.j, KRPA-53389-29/ČJ-2015-001311 (vědomá nepravda k datu kopírování spisu). Policie ČR dne 2.11.2015 č.j. KRPA-4333247-9/ČJ-2015-001357 (stěžujte si na OSZ a GIBS). MSZ Praha dne 10.11.2015 č.j. SIN 32/2015-3 (čísla jednací podnětů k dozoru z let 2014 -2015)Podle rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy ze dne 2.12.2013 bylo číslo jednací trestního oznámení šetřeno Policií ČR Praha III pod č.j. KRPA-148473/TČ-2012-000078KRPA-148473/TČ-2012-000078 (resp. ORIII-31755/ČJ-2011-0011391).

Městské  státní  zastupitelství v  Praze

nám. 14. října 2188/9, 150 00  Praha 5; tel.: +420 257 111 786,  fax : +420 257 111 684

datová schránka: ijeabe3

e-mail: sekretariat@msz.pha.justice.cz  ___________________________________________________________________________
SIN 32/2015-3                         V Praze dne 10.11.2015                                                     

Pan
Dušan Dvořák
Tylova 963/2
7 7 9 0 0   O l o m o u cVážený pane,


na zdejší státní zastupitelství bylo dne 22.10.2015 doručeno Vaše podání  z téhož dne, označené jako Žádost o informace ze zákona o informacích a žádost o příkaz policii vydat řádnou dokumentaci z konfiskace majetku poškozeného. Toto podání bylo v části 1. a 2. posouzeno jako žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V  reakci na shora uvedenou žádost ze dne 22.10.2015 Vás pak Městské státní zastupitelství v Praze v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informuje o tom, že věc uvedená v bodě 1. Vaší žádosti je u zdejšího státního zastupitelství evidována pod sp. zn. 3 KZN 1117/2012, přičemž výkon dohledu byl v předmětné věci realizován naposled na základě Vašeho podnětu ze dne 12.2.2014, o čemž jste byl vyrozuměn přípisem zdejšího státního zastupitelství ze dne 27.3.2014, sp. zn. 3 KZN 1117/2012.

Pokud se jedná o bod 2. Vaší žádosti, tj. o věc týkající se, jak sám uvádíte, podnětu na soudkyni na Praze 3 JUDr. Markétu Pisaříkovou, takovou věc zde neevidujeme. Nicméně z obsahu Vaší žádosti je zřejmé, že primárně máte na mysli věc (problematiku), týkající se nahlížení do spisu Naomi Zamazalovou v příslušné civilní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3. 

Posledně zmíněná věc je u zdejšího státního zastupitelství vedena pod 3 KZN 116/2014, resp. nyní již 3 KZN 1048/2015. Výkon dohledu byl v posledně uvedené věci proveden na základě Vašeho podnětu ze dne 18.5.2015, o čemž jste byl vyrozuměn přípisem zdejšího státního zastupitelství ze dne 14.8.2015, č. j. 3 KZN 1048/2015-54.

         S pozdravem   


JUDr. Ivona Horská
I. náměstkyně městské státní zástupkyněv Praze
  
Žádost Městskému státnímu zastupitelství dne 22.10.2015 o informace ze zákona o informacích a žádost o příkaz polici vydat řádnou dokumentaci z konfiskace majetku poškozeného 

1.    V roce 2011 a opakovaně 2014 podali členové naší rodiny a také poškozené nevládní organizace (které mně zmocnily) trestní podněty na fyzické osoby (Radek Matlach, Jan Marie Bém, Jaroslav Kabilka, Naomi Zamazalová a další) za způsobení vědomého úpadku  Ateliér ALF,o.s. od června 2011 – do září 2012 (doloženo nevymahatelnými škodami v 5 civilních řízeních u OS Praha 3), podvodů (převod majetků Ateliér ALF, o.s. před úpadkem bez likvidace na společnost Konopí je lék,o.s. a následné přejmenovaní  společnosti na Bohemp a přesunutí majetků do Holešovic, viz druhý příspěvek na http://edicepetlice.blogspot.cz/ ve třetím příspěvku č.j. u OS Praha 3 se škodami v označených spisech), ublížení na zdraví včetně těžkého  (manželka se  dodnes  léčí – tzn. 4 roky, pan Kopřiva předčasně zemřel díky stresu a podvodům uvedených, kteří mu na smrtelné posteli bez informací dávali podepisovat vědomě nepravdivé dokumenty, ač zmocnil v červnu 2011 Jan Marii Bém a společnost měla ještě druhou oprávněnou osobu Naomi Zamazalovou, zemřel v lednu 2012) , poškozování cizích práv, krádeže atd.  Podezřelí rovněž odmítali a dodnes odmítají vrátit majetky poškozených z Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, kde měly výše označené nevládní organizace sídlo, což bylo rovněž doloženo. Věc opakovaně policie odložila a MSZ v Praze neshledalo chyby v postupu OSZ na Praze 3, který stížnosti na odložení podnětu policií s tvrzením, že nedošlo k spáchání trestného činu, označil za nedůvodné. Sdělte prosím, pod jakým číslem jednacím jste věc dozorovali a kdy o tomto bylo rozhodnuto.

2.    Současně sdělte, pod jakým číslem jednacím dozorujete či  jste dozorovali jako správný postup OSZ na Praze 3, který nevidí průtahy v šetření trestního podnětu na soudkyni na Praze 3 JUDr. Markétu Písaříkovou, která si, jak bylo doloženo i se všemi stránky listin označeného spisu soudu na Praze  3 pravděpodobně dne 3. 8. 2012 opatřila soudně znalecký posudek na mou osobu ze dne 1. 7. 2012 (pravděpodobné  datum posudku MUDr. Bilíka) od jiného soudu (OS Prostějov), vložila  tento zdravotnický a velmi intimní materiál do spisu mého civilního řízení u soudu na Praze 3 (ač nebyla zákonnou soudkyní  a věc jí ze zákona nepříslušela činit), tento posudek pak výše označená podezřelá  Naomi  Zamazalová jako neoprávněná osoba dne 29. 8. 2012 okopírovala ze spisu u soudu na Praze 3, následně pak označená soudkyně podala dne  4. 9. 2012 návrh na omezení mé právní způsobilosti, viz reference rektorů, univerzit, profesorů, docentů,  úředníků, znalců, na http://dusandvorak.blogspot.cz/2015/02/reference-na-dusana-dvoraka.html  a přes protest znalce, jehož posudek zneužila, jak znalec uvedl, bylo řízení o omezení způsobilosti skutečně OS Olomouc zahájeno a za cca rok (soudem označní znalci odmítali udělat posudek) ukončeno pro neopodstatněný důvod, leč značným poškozením mé osoby a náklady.

3.    Současně tímto jako od roku 2013 oprávněná osoba – předseda správní rady Ateliér ALF, os., Bořivojova 90, Praha 3 (formální sídlo bez poštovní schránky, nájemní smlouva na Bořivojovu 90 Praha 3 byla s majiteli Havlíčkovými od 1. 5. 2009 do 1. 10. 2012, kterým výše označení způsobili škodu cca 500 tisíc doloženou u OS Praha 3-nevymahatelné), kontaktní adresa Ateliér ALF,o.s. je Přichystalova 14, 779 00 Olomouc, IČO: 226 80 101, žádáme MSZ v Praze přikázat Policii hl. města Prahy vydat protokoly o zabaveném majetku z objektu Edukativní konopné kliniky v prosinci 2011 a září 2012, což byl název pracoviště, jehož zřizovatelem, který měl objekt pronajat, byl právě Ateliér ALF,o.s., což bylo polici opakovaně doloženo i v rámci výše pod bodem 1 a 2 označeného trestního podnětu s nájemní smlouvou.  Policie odmítá vydat řádné protokoly o zabaveném majetku v objektu Ateliér ALF,o.s. i přes opakované stížnosti ministru vnitra, naposledy dne 11. 8. 2014 i s razítkem podatelny ministerstva, viz http://vlada-cr.blogspot.cz/  - druhý příspěvek odkazu.


Děkuji za zájem a čas, který jste žádosti věnovali.


Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, předseda správní rady Ateliér ALF,o.s. 


Dušan Dvořák, nar.12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Obvodní soud pro Prahu 3
Mgr. Hana Nová
23 C 136/2013

Městské státní zastupitelství v Praze
JUDr. Luboš Pětník
3 KZN 880/2014

Pražská plynárenská,a.s.

Doubek & Partners
JUDr. Aleš Doubek


Věc: 23 C 136/2013,  zaplacení částky 138.607,- Kč s příslušenstvím

Žalovaný: Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 90, Praha 3

Žalobce: Pražská plynárenská, Národní 37, Praha 1, zastoupen Doubek & Partners

Objasnění rozhodných skutečností dle výzvy soudu (chybné označení Dušana Dvořáka ve výzvě soudu je v daném věci irelevantní, neboť Dušan Dvořák má zájem o spolupráci se soudem i žalobcem) a podklady dozorujícímu státnímu zástupci


Úvodní sdělení: Žalobce i jeho právní zástupce byli opakovaně vyzváni, aby se připojili k trestnímu podnětu na podezřelé (viz níže), neboť dle názoru Dušana Dvořáka oprávněná pohledávka žalobce (s výhradou, viz bod 3 níže) je v civilním řízení nevymahatelná i právně (viz § 215, odst 2 občanského zákoníku). 
 
Žalovaný nemá – i díky nezákonné činnosti podezřelých (viz níže) – žádné majetky.
Z hlediska prevence TČ upřednostňování věřitele, kdy své poškození žalobce oznámil až 2.12.2013, je nutno zohlednit i tento fakt. 

Žalobci (polici, SZ i soudu) je známo a je na důkazech doložitelné, že pokud byl Dušan Dvořák od roku 2006 – 2011 osobou odpovědnou za hospodaření Ateliéru ALF, Bořivojova 90, Praha 3 (od roku 2010 byla v prostorách Ateliér ALF zřízena 3 nevládními organizacemi Edukativní konopná klinika), všechny závazky a nejen vůči žalobci byly řádně hrazeny, což pro zcela lajdácky pracující policii doložili svědci i majitel objektu, viz titulní stranu webu http://edicepetlice.blogspot.cz, body 4, 5, 10, 12 a 24

Opakujme již sdělené: Žalobci a jeho právnímu zástupci poskytneme pro trestní řízení součinnost. Dodnes nám však dozorující státní zástupce nesdělil odpovědi k předmětnému šetření trestního podnětu žádané již 12.5.2014 

Veškeré způsobené škody byly podezřelými způsobeny zcela vědomě, neboť nerespektovali rozhodnutí Valné hromady z 11.5. 2011, aby se provoz na Bořivojově 90, Praha 3 přesunul – pokud nebudou do konce května 2011 zajištěny finanční prostředky - do levnějších prostor, neboť jinak nebude možné hradit smluvní závazky (např. také vůči rodině Dvořákových téměř 500 tisíc do konce roku 2011). 

Podezřelí však pouze přijímali příjmy, náklady však nehradili (zcela nebo částečně), v rozporu s ekonomickými směrnicemi se neoprávněně zmocnili účtů, pohledávek, odstavili ředitele a účetní od vedení účetnictví, odmítali členům podávat zprávy o hospodaření, zneužívali k podpisům nepravdivých dokumentů smrtelně nemocného kolegy (např. nezákonné výpovědi z pracovního poměru zaměstnanců, což v roce 2013 ve dvou civilních žalobách potvrdil OS pro Prahu 3), vedli Dušana Dvořáka jako osobu odpovědnou za podnikání Ateliér ALF,o.s. u živnostenského úřadu Prahy 3 i přes jeho odstoupení z funkce statutárního zástupce 11.5.2011, napadli 8.12. 2011 účetní při poklusu předat v Edukativní konopné klinice účetnictví Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. a vzít soukromé majetky a majetky třetího zřizovatele kliniky (Art Language Factory,o.s.) atd.  atd. Vše je policii, SZ i soudu známo od roku 2011. 

Stručně: 

1.     V současné době probíhá pod dozorem MSZ v Praze (JUDr. Luboš Pětník) šetření trestních podnětů poškozených právnických a fyzických osob ze dne 12.2.2014 zastoupených AK Diag Human Cannabis na statutární zástupce a bývalé členy Ateliér ALF, o.s. (Jaroslav Kabilka, Naomi Zamazalová, Jan Marie Bém, Radek Matlach, Juraj Kořínek a pravděpodobně též Pavel Martínek), kteří byli současně členy druhého zřizovatele Edukativní konopné kliniky, tj. Konopí je lék,o.s., na který po „vytunelování“ Ateliér ALF,o.s. v letech 2011 - 2012 převedli bez jakéhokoliv zájmu policie, SZ i soudu v srpnu 2012 majetky, z Ateliér ALF,o.s. vystoupili a zanechali jen milionové škody. Policii je v předmětné věci dán rovněž podnět k šetření nezákonného jednání pracovníků Obvodního soudu pro  Prahu 3, policie a OSZ Praha 3 (dodnes  poškozeným nevydané protokoly o zkonfiskovaném majetku Edukativní konopné kliniky policií v prosinci 2011 a září 2012). 

2.     OS na Praze 3 je ze tří šetřených civilních žalob pod konkrétními spisovými značkami od roku 2011 známo, že Dušan Dvořák není ke dni podání žaloby statutárním zástupcem Ateliéru ALF, o.s.. Soud v lednu v roce 2013 ustanovil Ateliéru ALF,o.s. v řízení dvou civilních žalob na Ateliér ALF,o.s. opatrovníka, neboť Ateliér ALF,o.s. neměl žádné členy (protestující členové byli vyloučeni nebo znechuceně ukončili členství, podezřelí z Ateliér ALF,o.s. vystoupili) a adresa Bořivojova 90, Praha 3 (kde byla způsobena škoda i žalobci) byla sice formálně správná, ale nikdo poštu nepřebíral (v  září 2012 na podnět poškozených majitelů, celkem do září  2012 cca 500 tisíc škody, byl Ateliér ALF,o.s. na uvedené adrese opětovně konfiskován policií a majitelé objekt konečně převzali zpět do své péče). 

3.     Je však nutno poznamenat, že z pohledávky žalobce nepřímo vyplývá, že majitelé objektu po zpřístupnění objektu policií v září 2012 nezrušili u žalobce odběratele plynu z žalovaného zpět na sebe a žalobci pak tímto jednáním vznikla další škoda.  

4.     OS na Praze 3 je rovněž známo, že Dušan Dvořák není ani ředitelem Ateliér ALF, o.s., a to na základě nezákonného jednání podezřelých, kteří i přes protesty členů, zaměstnanců, věřitelů, partnerů a dalších poškozených odmítali od července 2011 svolat nejvyšší orgán sdružení (Valnou hromadu) a vysvětlit své nezákonné jednání a veškeré (křivě svědčící) dokumenty a úkony nechali podepisovat na smrt nemocným Zbyňkem Kopřivou (zemřel v lednu 2012, na neschopence od června 2011), ač statutárním zástupcem Ateliér ALF,o.s. byly Jan Marie Bém (zastupující na základě zmocnění Zbyňka Kopřivu, doloženo policii) a Naomi Zamazalová (rovněž doloženo) a na webu kliniky bylo do prosince 2011 uvedeno, že odpovědnou osobou je Radek Matlach.  

5.     Policie, státní zastupitelství a soud na Praze 3 však zcela ignorovaly zastavit nezákonné jednání podezřelých (žádáno rovněž předběžné opatření k povolení vstupu do objektu) a OS na Praze 3 dokonce na nezákonném jednání podezřelých kooperoval. OS na Praze 3 byl žalobcem Dušanem Dvořákem v létě 2012 opakovaně písemně informován o záměrech podezřelých vyvést majetky a ukončit činnost, soud však ze spisu žalovaného Ateliér ALF,o.s. dne 29.8.2012 v rozporu se zákonem vydal neoprávněné osobě soudem neoprávněně získané materiály poškozující Dušana Dvořáka nejen jako žalobce (konkrétně: bez zájmu Dušana Dvořáka zfalšovaný lékařský soudně znalecký posudek pro trestní řízení mající Dušana Dvořáka ochránit před justiční mafií, jinak to říci nelze) a následně po vyvedení těchto materiálů ze spisu soud přerušil řízení o žalobě a podal návrh olomouckému soudu v místě bydliště Dušana Dvořáka, aby byl Dušan Dvořák zbaven právní způsobilosti, což nejen emeritní rektor Univerzity Palackého profesor Josef Jařab písemně okomentoval soudu jako jednání hodné bolševiků, viz http://edicepetlice.blogspot.cz/ bod 1

6.     Poté, co ani žádané ministerstvo vnitra (odbor sdružování) v rozporu se zákonem o sdružování občanů nezasáhl, policie a SZ nekonaly, dne 10.12.2013 se nezákonně vyloučení členové, věřitelé, poškození, partneři prostřednictvím Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory, o.s.) obrátili na všechny podezřelé (v kopii zasláno olomouckému soudu, SZ a paní Blance Kopřivové, manželce pana Zbyňka Kopřivy, která byla rovněž zneužita, což OS pro Prahu 3 doložila) s návrhem na svolaní společné valné hromady. Podezřelí však opětovně nereagovali, stejně jako nereagovali od července 2011. Proto byly v době právní účinnosti zákona o sdružování občanů, tj. do 31.12.2013 svolány valné hromady Ateliér ALF,o.s., Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory, o.s., byly vytvořeny nové statutární orgány, stanovy a ministerstvu vnitra zaslány v zákonné lhůtě k přeregistraci. Ministerstvo vnitra s razítkem MV ČR ze dne 14.1.2014 změnu stanov nepřijalo, odkázalo na nový občanský zákoník a velké množství práce, které mělo na konci roku 2013. 

7.     Vzhledem k obstrukcím Krajského soudu v Olomouci při správném vedení spolků v rejstříku spolků, jsou dodnes přes řadu stížností všechny tři nevládní organizace, které byly zřizovatelem kliniky, vedeny chybně, z toho Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. dokonce u Městského soudu v Praze a Konopí je lék,o.s. pod názvem Bohemp. Z tohoto důvodu je možná  napadnutelná právní identita žalovaného i oprávněnost Dušana Dvořáka (nebo Ateliér ALF,o.s.) na výzvu soudu reagovat. Městský soud v Praze ke stížnostem vůči chybám v rejstříku u Ateliér ALF,o.s. sdělil, že je nutné za změny uhradit 1000 Kč (ke změnám Konopí je lék,o.s. se MS vůbec nevyjádřil), což odmítáme, protože změny stanov byly učiněny v době platnosti zákona o sdružování občanů, což je ministerstvu vnitra, MS v Praze i KS v Olomouci známo.

K vlastním otázkám soudu:
1)     Zda žalovaný uznává právní nárok žalobce: viz výše
2)     Vylíčit všechny rozhodné skutečnosti: viz výše
3)     Označit všechny důkazy k prokázání tvrzených skutečností: viz originály scanů a emailů na http://edicepetlice.blogspot.cz/
4)     Uvést přesnou adresu sídla ke dni podání žaloby, tj. 2.12.2013: Bořivojova 90, Praha 3, tzn.sídlo Edukativní konopné kliniky (Žalobcem uvedená adresa Tylova 963/2, Olomouc byla dle ekonomických směrnic, viz http://edicepetlice.blogspot.cz/ bod 7, adresou účetní kanceláře žalovaného. Zda podezřelí nějakými následnými Valnými hromadami ekonomické směrnice změnili a zda vůbec vedli účetnictví není známo)
5)     Uvést přesný název: S připomínkami uvedenými v bodu 6 a 7 výše sděluji, že došlo k přejmenování Ateliér ALF,o.s. na Otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF s adresou Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

S ohledem na bod 7 zasílám tedy toto sdělení pouze emailem a s dostatečně přehlednými internetovými odkazy na důkazy, aby mi/nám nevznikaly další náklady způsobené současně státními orgány. Současně se omlouvám, že jsem nemohl reagovat dříve, byl jsem do 15.7.2014 v zahraničí. 

Děkuji za pochopení.


Dne 19. 7.2014