OSZ Praha 3 dne 22.1.2016 č.j. 3 ZN 83/2012-110 a SIN 5/2016 - 9 dne 10.2.2016Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3
Jagellonská 5, 130 00 Praha 3
tel.: +420222725206, fax: +420222725206, e-mail: podatelna@osz.pha3.justice.cz

SIN 5/2016 - 9                                                                                  V Praze dne 10.2.2016

Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101
Přichystalova 180/14, artlanguagefactory@gmail.com
772 00 Olomouc


Odpověď na žádost o podání informace dle §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vážení,

na zdejší státní zastupitelství byla prostřednictvím elektronické podatelny dne 24.1.2016 doručeno podání, které bylo dle obsahu vyhodnoceno jako žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a toto své podání jste na základě výzvy ze dne 29.1.2016, č.j. SIN 5/2016-4 doplnili dne 30.1.2016 prostřednictvím elektronické pošty s adresou artlanguagefactory@gmail.com. V předmětných podáních požadujete následující informace

„1)    Přikáže/ nepřikáže OSZ Praha 3 Policii ČR vydat poškozeným (majitel Ateliér ALF, o. s., IČ: 2680101 a jeho členové- fyzické a právnické osoby, např. Art Langauage Factory, o.s., IČ: 22724303, rodina Dvořákových apod.) v souladu s trestním řádem policejní protokoly z policejních konfiskací  majetků Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 z let 2011 a 2012, což vedete u OSZ Praha 3 pod č. j. 1 ZN 2410/2011 a OSZ Praha 3 ze spisu č.j. 3 ZN 83/2012 a č.j. 3 ZN 60/2014 důkazně a doložitelně ví, že poškození jsou skutečně velmi poškození, žádná trestná činnost jim nebyla soudem nikdy prokázána, včetně doložených poškozených investorů výzkumu (majetky a práva nad 40/60 tisíc Kč) Legalita konání poškozených majitelů zkonfiskovaných majetků je jednoznačně na důkazech doložena na http://constitutional-court.blogspot.com/ V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.  
2)    Přikáže/ nepřikáže OSZ Praha 3 Policii ČR zahájit šetření zneužití funkce neznámé úřední osoby, když MSZ Praha a OSZ Praha opakovaně dne 19. 1. 2016 shodně uvádějí, že neevidují žádný podnět na trestnou činnost soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové z OS Praha 3, když je doloženo, že podněty by OSZ Praha 3 a MSZ Praha 3 srozumitelně a výstižně podány a popsány dne 12. 2. 2014, 21. 8. 2014 a 22.10.2015 a lze toto tvrzení doložit razítky podatelen OSZ i MSZ? Viz důkazy na http://atelier-alf.blogspot.com/ V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
3)    Přikáže/ nepřikáže OSZ Praha 3 Policii ČR a) zahájit se souhlasem prezidenta trestní šetření soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové a b) šetření (kárné?) státních zástupců, kteří do 19. 1. 2015 způsobovali od podání podnětu dne 12.2.2012  na Policii Praha III svou nečinností i přes stížnosti dne 21. 8. 2014 a 22. 10. 2015 extrémní průtahy v šetření doložené trestné činnosti uvedené soudkyně Písaříkové? K trestné činnosti soudkyně Písaříkové v širších souvislostech výše v důkazech na http://constitutional-court.blogspot.com/ a rovněž tak přímo na http://bolsevici.blogspot.com/ V případě, že toto OSZ Praha nepřikáže řešit, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
4)    Je/není ze strany OSZ Praha 3 přikázáno Policii ČR šetřit podnět s enormními průtahy a šetřený SZ až dva roky po první stížnosti OSZ Praha 3 a MSZ Praha, a to podnět týkající se doložených důkazů vyvedení informacích chráněných trestním zákoníkem ze spisu u OS Praha 3  a vedený pod č.j. 3 ZN 60/2014? Je/není tento a) podnět vůbec v šetření ? a b) jaké úkony policie byly vůbec dosud vykonány a ze strany OSZ dozorovány, když bylo doloženo, že policie uváděla vědomě nepravdivé informace (kopie proběhly údajně 28.8.2012, přestože bylo doloženo na důkazech, že se tak stalo 29.8.2012), c) co konkrétně brání, zahájí podání obvinění, když jde o vědomý podvod, krádež, poškození cizích práv a obohacení se o (vysoce cenné a citlivé) majetky, které nejsou oprávněným vlastnictvím pachatelky daného skutku Mgr. Zamazalové či jiných exčlenů Ateliér ALF,o.s. (Jaroslav Kabilka, Pavel Martínek, Jan Marie Bém, Radek Matlach – zakladatelé Bohemp, Applicant a Kanabos, s.r.o., v obou s.r.o. bez soudního znalce Radka Matlacha)?  V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikázalo/nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
5)    Je/není přikázáno ze strany OSZ Praha 3 Policii ČR šetřit velmi řádně podnět vedený ve spisu č.j. 3 ZN 83/2012 s dalšími důkazy a doloženými nepravdami policie k odložení podnětu, kdy nebylo pravdou vědomě mylné tvrzení policie, že kdy dne 22.6.2011 proběhla Valná hromada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky povolující provoz v objektu bez znalosti způsobu zajištění nákladů na provoz kliniky, dále policie bez odůvodnění a se souhlasme OSZ a MSZ uvedla, že údajně nebyl označenými pachateli zcizeny doložené ukradené majetky společností Ateliér ALF,o.s., Konopí je lék,o.s. a Art Langauage Factory,o.s., nezaplacené smluvní závazky rodině Dvořákových, Havlíčkových  atd., že prý dle policie nebyl označenými pachateli způsoben vědomý úpadek a zneužití funkce při správě svěřeného majetku u Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s., že údajně v rozporu s důkazy nebyly způsobeny ublížení na zdraví (Dvořák, Dvořáková, především pak Kopřiva) a porušeny řady dalších právních norem jako útisk, zneužití cizích práv a příprava trestného činu podvodu (pohledávky). Bylo doloženo, že pravděpodobný organizátor nezákonné akce „Bohemp“ Mgr. Jaroslav Kabilka byl odměněn částku údajně 2 miliony korun. Podrobný archiv trestné činnosti uvedených osob a jimi způsobených škod je uveden na http://edicepetlice.blogspot.com/ V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikázalo/nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
6)    Sdělte, pod jakým číslem jednacím byl na OSZ Praha 3 šetřen policií odložený trestní podnět podaný dle § 149 a § 401 trestního zákoníku na státní zástupce a soudce za způsobené zločiny v důsledku nezákonné konfiskace majetků (konopí a konopných drog k výzkumu a léčbě) v době nevymahatelného předpisu z unijního práva a legality konání dle OSN a evropského práva (viz podání od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky doložený i soudním znalcem Matlachem policejnímu prezidentovi dne 11. 5.2011, viz dokumenty zde http://octr-prostejov.blogspot.com/ Pokud chyběla polici nebo SZ argumentace k odložení trestního podání, když konopí a jeho produkty léči rakovinu a další vážné nemoci, sdělte, zda budete/nebudete iniciovat podnět prošetření spáchaných zločinů nevinným občanům a investorům. V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikáže věc šetřit, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
7)    Sdělte, zda OSZ Praha 3 přikáže/nepřikáže Polici ČR řádně prošetřit trestní podnět na pletichy při hospodářské soutěži apod. trestné činy včetně neposkytnutí pomoci spáchané exministryni a právničku Karolinu Peake, která byla dne 10.1.2011 ve Sněmovně v přítomnosti policii jednoznačně označených svědků podrobně informována o porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech Českou republikou vůči občanům léčícím se konopím a negativních důsledcích neoznámení novelizací výroby produktů konopí dle povinnosti Směrnice 98/34/ES Evropské komisi od 20.4.2004, resp. 1.5.2009 na státní rozpočet a přislíbila v této věci urgentně konat v řádu dnů schválené úkony potvrzené svědkům rukoudáním a čestným slibem  – jak je doloženo ve spisu u MSZ Praha č.j. KZT 337/2012 – a Karolina Peake se namísto toho stala - i přes varování Parlamentního institutu z března 2012 k povinnosti notifikovat novelizace výroby konopných produktů dle povinnosti Směrnice 98/34/ES – jediným politikem, který byl členem odborné skupiny pro Evropské komisi neoznámený předpis č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) s dopady škod v miliardách korun. Více s důkazy k neoznámenému předpisu od orgánů veřejné moci na http://cannabis-dukazy.blogspot.com/ V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikázalo/nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ.
8)    Sdělte, zda OSZ Praha 3 přikáže/nepřikáže Polici ČR řádně prošetřit trestní podnět na Policií ČR, která při konfiskaci majetků firmy Hydroponie v Praze na Žižkově v dubnu 2011 neuvedla v policejních protokolech o zabavených majetcích poškozených podavatelů této žádostí, konkrétně šlo o semena konopí v hodnotě až 50 tisíc Kč. Bylo doloženo, že jakmile se poškození od dva roky vazebně stíhaných majitelů growshopu dozvěděli celý rozsudek KS v Českých Budějovicích, ihned podali KSZ a KS České Budějovice a VSZ Praha marnou žádost, aby byly zcizené majetky šetřeny a navráceny. V případě, že toto OSZ Praha 3 polici nepřikázalo/nepřikáže, podáváme na tento postup OSZ Praha 3 stížnost k rozhodnutí MSZ. “

Z doplňujících podání ze dne 30.1.2016 pak vyplývá, že bod 6) se má týkat podnětu policejního prezidenta prověřovaného Policií ČR Obvodního ředitelství Praha III, k němuž měla zřejmě dne 16.6.2011 podávat vysvětlení Jan Marie Bém z firmy Kanebos  Karla Janečka a Jaroslava Kabilky.

V souladu s  §14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám k bodům 1) - 5), 7), 8) Vaší žádosti sděluji, že žádný pokyn v intencích Vámi uvedených nebyl policejnímu orgánu dozorujícím státním zástupcem dán. Vzhledem k tomu, že se dále domáháte přezkumu takového postupu, je tato část Vašeho podání rovněž vyhodnocena jako podnět k výkonu dohledu podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a bude postoupena nadřízenému Městskému státnímu zastupitelství v Praze. K bodu 6) Vaší žádosti sděluji, že žádný podnět, který by věcně a časovým určením odpovídal Vámi udávaným skutečnostem, není na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3 evidován. K tomuto bodu pak pro vysvětlení dodávám, že pokud je podnět obsahující oznámení o skutečnostech zakládajících podezření ze spáchání trestného činu doručen přímo policejnímu orgánu a policejní orgán v něm podezření ze spáchání trestného činu neshledá, pak není policejním orgánem vyhotoven záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu §158 odst. 3 tr. řádu a není konáno trestní řízení a z tohoto důvodu není v takovém případě vykonáván dohled státním zastupitelstvím.


            S pozdravem


Obvodní státní zástupce pro Prahu 3
Mgr. Pavel Polák